Nhận xét khách hàng

"Tôi tin tưởng vào công trình khi Công Ty Quảng Cáo Góc Nhìn đã thi công "

Anh Hoàng Hải

Trưởng phòng KT

Cty Bình Hà

TÀI LIỆU_NGÀNH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, THIẾT KẾ

TÀI LIỆU_NGÀNH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, THIẾT KẾ (1)

Tài liệu ngành xây dựng & kiến trúc, thiết kế

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD   3:12 - 19/09/2014   Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;   Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;   Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,   Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn trong xây dựng”, mã số QCVN 18:2014/BXD. Toàn văn Thông tư 14/2014/TT-BXD, mời download; Toàn văn Quy chuẩn QCVN 18:2014/BXD, mời download. Nguồn: http://ibst.vn     Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong xây…
Background Color
Background Image